Pojistka požární K.k. priv. Handels-Gesellschaft für Versicherungen in Triest (Nuova Società Commerciale di Assicurazioni) / 1863

MP 1737

K.k. priv. Handels-Gesellschaft für Versicherungen in Triest (Nuova Società Commerciale di Assicurazioni)

Gotschdorf (Hošťálkovy)

A3+

1863

Nuova Società

K.k. priv. Nuova Società di Assicurazioni in Triest K.k. priv. Handels-Gesellschaft für Versicherungen in Triest (Nuova Società Commerciale di Assicurazioni)